Lietošanas noteikumi

Rodeļu trases “Zviedru cepure”

lietošanas līguma noteikumi

1.VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1. Šie Rodeļu trases “Zviedru cepure” lietošanas līguma noteikumi nosaka rodeļu trases “Zviedru cepure” un tai pieguļošās teritorijas izmantošanas un lietošanas kārtību, kā arī tās lietotāja tiesības un pienākumus. Rodeļu trasē “Zviedru cepure” ietilpst teritorija, kas ietver nobrauciena metāla reni, kas ir speciāli paredzēta lietošanai nobraucienam tikai ar speciālām rodeļu kamanām, kopā ar pacēlāju un pacelšanās reni (skatīt zīmējumu, shēmu) (turpmāk – “Trase”).

1.2. Tiesiskās attiecības starp Trases lietotāju (turpmāk tekstā – “Lietotājs”) un īpašnieku (turpmāk – “Īpašnieks”) nosaka šis līgums. Šis līgums tiek noslēgts ar brīdi, kad persona nopērk biļeti vai iegādājas karti vai citādi likumīgā ceļā iegūst Īpašnieka atļauju vai apstiprinājumu lietot Trasi nobraucienam ar rodeļu kamanām (turpmāk tekstā – “Biļete”).

1.3. Īpašnieks dod atļauju Lietotājam izmantot Trasi tikai nobraucienam ar rodeļu kamanām saskaņā ar šī Līguma noteikumiem.

1.4. Trasi drīkst izmantot tikai tās personas, kuras ir iegādājušās Biļeti. Personai, kas nav saņēmusi Īpašnieka atļauju izmantot Trasi vai kurai nav Biļetes, nav tiesību izmantot Trasi.

1.5. Šie noteikumi nav atzīstami par Īpašnieka oferti. Personas darbība Biļetes iegādei no Īpašnieka vai tā pilnvarotās personas ir atzīstama par oferti noslēgt Līgumu uz šiem noteikumiem. Savukārt Īpašnieka vai tā pilnvarotās personas Biļetes izsniegšana personai vai atļauja lietot Trasi ir atzīstama par akceptu. Īpašniekam vai tā pilnvarotai personai nav pienākums pieņemt izteikto oferti. Šie noteikumi ne arī citi apstākļi nevar tikt atzīti par galvojumu vai apliecinājumu, ka personas izteiktā oferte tiks noteikti akceptēta.

1.6. Šajā Līgumā noteiktie Lietotāja pienākumi un Īpašnieka tiesības ir saistoši un attiecas arī uz tām personām, kas faktiski lieto Trasi bez Biļetes vai pirms Biļetes iegādes vai arī pēc tās termiņa beigām. Trases lietošana ir atzīstama par to, ka persona ir pieņēmusi šī Līguma noteikumus un atzinusi tos sev par saistošiem.

1.7. Tiesības lietot Trasi ir fiziskai personai, kas ir sasniegusi vismaz 6 gadu vecumu. Nepilngadīgie līdz 6 gadu vecumam drīkst izmantot Trasi nobraucienam ar rodeļu kamanām tikai kopā ar pilngadīgu personu.

1.8. Trasē ir aizliegta suņu un citu dzīvnieku uzturēšanās, neatkarīgi no tā vai tie atrodas saitē un vai tiem ir uzpurņi.

1.9. Ir aizliegta atrašanās un pārvietošanās Trases teritorijā un it sevišķi par trases metāla reni.

1.10. Ir aizliegts mest dažādus priekšmetus trasē, ka arī, lietojot trasi, veikt darbības, kas nav tieši saistītas ar nobraucienu, piemēram, aizskart ar rokām trases malas, plūkt zāli utml.

 

2. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ

2.1. Ar brīdi, kad fiziska persona iegādājas Biļeti vai saņem Īpašnieka atļauju izmantot Trasi, tā ir uzskatāma par “Lietotāju” šā Līguma izpratnē un tai ir saistošs šis Līgums un no tā izrietošās saistības.

2.2. Lietotājam ir tiesības izmantot Trasi tikai šī Līguma darbības laikā.

2.3. Līguma termiņš beidzas un līdz ar to tiesības izmantot Trasi, ja izbeidzas Biļetē norādītais laiks vai ja ir izmantots visu Biļetē atļauto nobraucienu skaits.

2.4. Līguma termiņš beidzas un līdz ar to tiesības izmantot Trasi, ja tiek anulēta personas Biļete šī Līguma noteikumu neievērošanas dēļ.

 

3. RODEĻU KAMANAS

3.1. Šis Līgums dod tiesības Lietotājam izmantot Trasi nobraucienam tikai ar speciālām rodeļu kamanām, kuras nodrošina Īpašnieks.

3.2. Trasē nobraucienam aizliegts izmantot jebkādus citus priekšmetus vai ierīces, kā arī pārvietoties vai atrasties uz trases metāla renes.

 

4. LIETOTĀJA PIENĀKUMI

4.1. Lietotājam ir pienākums ievērot šī Līguma noteikumus, zīmes un norādījumus Trasē. Tāpat Lietotājam ir pienākums ievērot Īpašnieka darbinieku, kas ir attiecīgi apģērbti vai citādi atzīmēti ar attiecīgu atšķirības zīmi (turpmāk – “Trases personāls”), prasības vai norādījumus par Trasi un tās lietošanu.

4.2. Lietotājiem aizliegts lietot Trasi alkohola, narkotisko vai psihotropo vielu reibumā.

4.3. Lietotājam ir aizliegts staigāt ar kājām pa Trases teritoriju vai jebkādā veidā traucēt vai apdraudēt citus trases lietotājus.

4.4. Lietotājam ir aizliegts stāvēt trases nobrauciena metāla renē.

4.5. Lietotājs uzņemas pilnu atbildību par savu veselību, dzīvību Trasē un ir atbildīgs, lai izvēlētais braukšanas ātrums un bremzēšana, nepārsniedz viņa meistarību un neapdraud citus Trases Lietotājus.

4.6. Ņemot vērā iepriekš minēto, lietotājs atsakās no jebkādām prasījuma tiesībām un apņemas necelt ne mantiskas, ne citāda rakstura pretenzijas un prasības pret Īpašnieku par Trasē gūtajiem miesas bojājumiem, kaitējumu vai zaudējumiem (traumām, apģērba, fotoaparāta un citu priekšmetu bojājumiem).

 

5. NOBRAUCIENA NOTEIKUMI

5.1. Lietotājam, kurš vēlas uzsākt braukšanu, ir jāpārbauda savs apģērbs, lai pārliecinātos, ka tas nevar aizķerties aiz metāla renes, pacēlāja vai kā citādi neapdraudētu drošu nobraucienu.

5.2. Lietotājam pirms brauciena uzsākšanas ir jāiepazīstas ar rodeļu kamanu vadīšanas un bremzēšanas noteikumiem (6.sadaļa). Lietotājs nedrīkst uzsākt braucienu, t.i., rodeļu kamanu pacēlāja pievienošanu rodeļu kamanām, pirms nav apgūtas rodeļu kamanu vadīšanas un apstādināšanas iemaņas.

5.3. Uzsākot pacelšanos, pacelšanās laikā un nobrauciena laikā Lietotājam jāturas pie rodeļu kamanu roktura. Paceļoties aizliegts raustīt rodeļu kamanu rokturi, pie kā turas lietotājs, jo tas var izraisīt pacēlāja atkabināšanos. Uzsākot pacelšanos, pacelšanās laikā un nobrauciena laikā Lietotājam ir aizliegts ar rokām aizskart metāla reni vai citus priekšmetus trasē.

5.4. Lietotājam jāuzsāk nobrauciens pēc rodeļu kamanu atāķēšanās no rodeļu pacēlāja bez nevajadzīgas kavēšanās. Lietotājs nedrīkst gaidīt citus braucējus.

5.5. Lietotājam uzsāk nobraucienu pēc tam, kad ir pārliecinājies par trases atbilstību drošam nobraucienam, kā arī, ka ar braukšanas uzsākšanu viņš neapdraud sevi un pārējos Lietotājus.

5.6. Lietotājam ir pienākums ievērot distanci 25 m no priekšā braucošām rodeļu kamanām un izvairīties no sadursmes ar priekšā braucošām rodeļu kamanām. Lietotājs ir atbildīgs par sadursmi ar priekšā braucošu rodeļu kamanām un tajās braucošo personu un šīs sadursmes radītajām sekām.

5.7. Lietotājs ar šo ir informēts, ka lietainā laikā vai kad trase ir mitra, būtiski pagarinās bremzēšanas ceļš. Tādēļ šādos apstākļos Lietotājam ir pienākums braukt lēnāk un ievērot lielāku distanci, lai izvairītos no sadursmes ar priekšā braucošām personām.

5.8. Nepārredzamās trases vietās Lietotājam ir atļauts pārvietoties ar tādu ātrumu, lai būtu iespējams izvairīties no sadursmes neatkarīgi no radušās situācijas. Lietotājam ir jāpievērš uzmanība sava smaguma centra savlaicīgai pārnešanai, lai izvairītos no sadursmes un kritiena trasē.

5.9. Tā kā Trase atrodas mežā, tad Lietotājs apzinās, ka pastāv iespēja, ka uz trases var uzkrist koks vai zars, tādējādi traucējot vai apdraudot iespēju turpināt nobraucienu. Lietotājam ir jārēķinās ar šādu iespēju un tas jāņem vērā, izvēloties braukšanas ātrumu, kā arī Lietotājs uzņemas šajā sakarā nejaušības risku.

5.10. Lietotājam ir pienākums nobraukt līdz Trases galam. Lietotājam ir aizliegts apstāties rodeļu nobrauciena metāla renē un atstāt rodeļu kamanas. Šādā gadījumā Lietotājs ir atbildīgs Īpašniekiem un citām personām, kuriem nodarīti zaudējumi, saduroties ar stāvošajām vai braucošajām rodeļu kamanām Trasē.

5.11. Trases beigās, kas atzīmētas ar sarkanām bārkstīm lietotājam jāsāk bremzēt pirms sarkanajām bārkstīm, tā, lai pilnībā apstātos pie zīmes STOP, kas atrodas pirms slīdošas lentes. Aizliegts ātrumā uzbraukt uz slīdošās lentes, kas paredzēta rodeļu kamanu pārvienošanai uz trases sākumu.

5.12. Lietotājam ir pienākums sniegt palīdzību negadījumā cietušajām personām. Par jebkuru negadījumu nekavējoties jāziņo Trases personālam un jāpiedalās palīdzības sniegšanā, ja tāda ir nepieciešama.

5.13. Lietojot rodeļu kamanas divām personām, ir jāievēro sekojoši papildus noteikumi. Ja rodeļu kamanās sēž divi lietotāji, tad priekšējais lietotājs turas pie rodeļu kamanu roktura, bet aizmugurējais – apliek rokas riņķī priekšā sēdošajam.

Braukšanas ātrumu regulē priekšā sēdošais lietotājs. Lietotājiem ir jāatceras, ka, lietojot rodeļu kamanas divatā, palielinās to svars un līdz ar to braukšanas ātrums, tādēļ priekšā sēdošajam lietotājam jābremzē biežāk.

 

6. RODEĻU KAMANU VADĪŠANAS UN BREMZĒŠANAS PAMATNOTEIKUMI

6.1. Rodeļu kamanas tiek vadītas, pārnesot lietotāja smaguma centru atbilstoši rodeļu trases virāžas virzienam. Piemēram, ja virāža griežas pa labi, tad lietotājam ir jāsasveras pa labi, tomēr ir jāraugās, lai kamanas nepārsveras.

6.2. Lietotājam ir jāizvēlas tāds braukšanas ātrums, kas pie jebkuriem apstākļiem neizraisa kamanu pārsvēršanos vai apgāšanos.

6.3. Braukšanas ātrums rodeļu kamanām tiek regulēts ar rokturi, pie kura gan nobrauciena, gan pacelšanās laikā turas lietotājs. Ar šī roktura palīdzību notiek arī rodeļu kamanu bremzēšana. Virzot rokturi uz priekšu – prom no sevis, rodeļu kamanas sāk ripot ātrāk, savukārt velkot rokturi atpakaļ – virzienā uz sevi, rodeļu kamanas bremzē.

6.4. Braucot ar rodeļu kamanām, Lietotājam ir ar roktura palīdzību jānodrošina droša sava nobrauciena veikšana.

 

7. LIETOTĀJA ATBILDĪBA

7.1. Lietotājs ir atbildīgs par kaitējumu un zaudējumiem, kurus tas nodarījis trešajām personām vai Īpašniekam, lietojot Trasi.

7.2. Ja Lietotājs neievēro šī Līguma prasības Trases personālam ir tiesības anulēt viņa Biļeti un aizliegt lietot Trasi.

7.3. Lietotājs atbild par kaitējumiem un zaudējumiem, kas radušies trešajām personām un Īpašniekam rodeļu kamanu pacēlēja, nobrauciena renes, pacelšanās renes un pašu rodeļu kamanu lietošanas noteikumu neievērošanas dēļ.

7.4. Biļetes nozaudēšanas gadījumā, Lietotājam nav tiesības to atjaunot.

7.5. Lietotājam nav tiesību prasīt Biļetes apmaiņu pret naudu, ja viņu vairs neapmierina Trase vai laika apstākļi.

 

8. ĪPAŠNIEKA ATBILDĪBA

8.1. Īpašnieks neuzņemas atbildību par nelaimes gadījumiem un zaudējumiem, kas radušies, pārkāpjot šī Līguma noteikumus.

8.2. Īpašnieks neuzņemas atbildību par transporta līdzekļu, citu personisko mantu bojājumu, zādzībām.

8.3. Īpašniekam nav pienākums atbildēt par kaitējumu vai zaudējumiem, kas nodarīti sakarā ar nepareizu nobrauciena renes, rodeļu kamanu, pacelšanās renes un pacēlēja lietošanu vai drošības noteikumu neievērošanu.

 

9. SEVIŠĶIE NOTEIKUMI

9.1. Līdzēji vienojas un apliecina, ka Īpašnieks drīkst uzņemt vai pilnvarot trešās personas Īpašnieka vietā uzņemt Lietotāja fotogrāfijas, video un citus skaņu un vizuālās informācijas ierakstus un saglabāt informāciju par Lietotāju teksta, skaņu un vizuālo datu nesējos.

9.2. Ar informācijas apstrādi saprotamas tiesības, piemēram, vākt, reģistrēt, ievadīt, glabāt, sakārtot, pārveidot, izmantot, nodot, pārraidīt un dzēst informāciju. Īpašnieks minēto informāciju drīkst nodot ar to saistītām sabiedrībām, kā arī citām trešajām personām. Lietotājs apliecina savu piekrišanu Īpašnieka tiesībām veikt informācijas apstrādi un nodot informāciju trešajām personām. Autortiesības, izplatīšanas tiesības un pārējās mantiskās tiesības attiecībā uz uzņemtajām fotogrāfijām, ierakstiem un citu iegūto informāciju pieder Īpašniekam.